Algemeen Christelijk Vakverbond

Belangrijke verbeteringen aan de zorgverloven

Vandaag werden de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) het eens over drie belangrijke aanpassingen aan de stelsels voor thematische verloven en tijdkrediet. Dit in uitvoering van de afspraken rond welvaartsvastheid in het interprofessioneel akkoord voor 2017-2018. In het voorjaar 2017 was immers beslist om nog 1,6 miljoen euro opzij te houden om pas later een bestemming te geven, na evaluatie van de nieuwe regeling inzake loopbaanonderbreking van alleenstaande ouders met kinderen. 
“Dit budget werd nu, in goed overleg, ingevuld” zegt nationaal secretaris van het ACV Mathieu Verjans. We vragen aan minister Peeters om snel het nodige wetgevend werk te doen.Want deze aanpassingen kunnen voor heel wat mensen een groot verschil maken”. 
De sociale partners beslisten om voor het ouderschapsverlof en het zorgkrediet (in het kader van het tijdkrediet) de invulling van de notie ‘kind met een handicap’ te verruimen. Voor kinderen met een beperking is het mogelijk het verlof op te nemen tot de leeftijd van 21 jaar (i.p.v. 12 jaar bij ouderschapsverlof en 8 jaar bij tijdkrediet). Tot nu toe werden enkel ernstige lichamelijke beperkingen in aanmerking genomen. Voortaan zullen ook de participatie en zelfredzaamheid van het kind en de familiale belasting bekeken worden. Dit betekent heel concreet dat meer ouders uitgebreidere rechten zullen krijgen. De sociale partners vragen aan minister Peeters om hiervoor snel de nodige wetgevende stappen te zeten zodat dit alles uiterlijk op 1 april 2018 in voege kan treden. Tegelijk roepen de leden van de Nationale Arbeidsraad alle regeringen op om deze oefening ook te maken voor alle andere beleidsdomeinen die in relatie staan met kinderen met een handicap. 
De sociale partners zetten ook het licht op groen voor een verdere verhoging met 14 % van de uitkeringen voor alleenstaande ouders die een thematisch verlof opnemen voor de zorg voor een kind (ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor de opvang van een zwaar ziek kind). Vanaf 1 juni 2017 was er al een eerste, belangrijke verbetering, met maar liefst 35%. Dit bracht de bruto uitkering (bij voltijdse onderbreking) boven de Europese armoedenorm (van 2016). De verhoging met 14% brengt nu de netto uitkering tot de geactualiseerde Europese armoedenorm (1.157 euro). De sociale partners vragen dat die verbetering op 1 april ingaat. 
Ten derde wordt een leeftijdsdiscriminatie opgelost in het stelsel van de thematische verloven voor alleenstaande met zorg voor kinderen. Door een ingreep van de regering vorig jaar hadden deze alleenstaande ouders vanaf 50 jaar plots lagere uitkeringen dan ouders jonger dan 50 jaar. De sociale partners vragen nu dat die leeftijdsdiscriminatie ten spoedigste wordt weggewerkt.
29 januari 2018: download dit persbericht (pdf-bestand)