Algemeen Christelijk Vakverbond

STAP 2. Op consultatie bij de arbeidsarts

De arbeidsarts probeert een zicht te krijgen op de mogelijkheden tot re-integratie. Hij kan vijf mogelijke beslissingen nemen. 

Wie neemt het initiatief voor een consultatie bij de arbeidsarts?

Er zijn drie mogelijke manieren waardoor je op consultatie kan gaan (of moeten gaan) bij de arbeidsarts: 
 • Indien de adviserend arts je indeelde bij de groep D.
  De adviserend arts stuurt je naar de arbeidsarts, met als doel re-integratie binnen je onderneming.

 • Op eigen initiatief.
  Je hoeft niet te wachten op de beoordeling van de adviserend arts. Je hebt het recht om zelf tijdens je ziekte contact op te nemen met de arbeidsarts voor een gratis consultatie. Als je dat vraagt, heb je binnen de 10 werkdagen recht op een afspraak. Je kan dan met je arbeidsarts in alle vrijheid en vertrouwelijkheid overleggen over je kansen om het werk te hervatten of aangepast werk aan te vragen. Dit is, als je dat wenst, vertrouwelijk. In dat geval wordt er niets meegedeeld aan de werkgever. Als je wilt, kan er ook formeel en officieel een re-integratieprocedure worden gestart. Ook je behandelend arts kan, na overleg met jou, de re-integratieprocedure opstarten.

 • Na oproep door je werkgever.
  Het is mogelijk dat je werkgever je oproept voor een re-integratieprocedure. Dit kan vanaf het moment waarop je 4 maand arbeidsongeschikt bent.

Goed om te weten

 • Vermoed je dat je werkgever je enkel oproept om je definitief ongeschikt te verklaren en je vervolgens te ontslaan wegen medische overmacht?
  Dan wacht je best even met reageren en win je advies in bij je vakbondssecretaris of een ACV Dienstencentrum.

Re-integratie beoordeling door de arbeidsarts

De arbeidsarts nodigt je, na ontvangst van een re-integratieverzoek (van jezelf, je werkgever en/of je adviserend arts) uit voor een re-integratie-beoordeling. Hij kan hiervoor steeds overleggen met de adviserend arts die je doorverwees , de preventieadviseur, andere specialisten, … Enkel met jouw toestemming kan de arbeidsarts ook contact opnemen met je behandelend arts.
Naast een medische controle van jouw gezondheid, bekijkt de arbeidsarts ook je werkpost, je werkomgeving en arbeidsomstandigheden. Is het werk nog steeds haalbaar? Zo niet, zijn er aanpassingsmogelijkheden? Hiervoor baseert de arbeidsarts zich op zijn medische kennis, alsook de kennis over de werkpost, de gegevens die hij daarover krijgt van de werkgever en de mogelijkheden die hij ziet in de onderneming. Vervolgens beslist hij over een voorstel . 

De mogelijke beslissingen van de arbeidsarts

De arbeidsarts probeert een zicht te krijgen op de mogelijkheden tot re-integratie. Na een medische controle en het bekijken van je werkpost, kan de arbeidsarts vijf mogelijke beslissingen nemen.
 1. Beslissing A: De arbeidsarts vindt dat je op termijn het overeengekomen werk kan hervatten.
  Eventueel mits aanpassing van je werkpost. Je kan in tussentijd aangepast of ander werk uitvoeren.
  De arbeidsarts legt hiervoor de wenselijke modaliteiten vast . En voorziet ook alvast een datum vast om dit nadien opnieuw te evalueren.
  Zie ook: het re-integratieplan. 

 2. Beslissing B: De arbeidsarts vindt dat je op termijn het overeengekomen werk kan hervatten maar dat je in tussentijd NIET in staat bent aangepast of ander werk uit te voeren.
  Eventueel kan je bij werkhervatting wel een aangepaste werkpost nodig hebben. De arbeidsarts legt hiervoor een datum vast om dit te evalueren.

 3. Beslissing C: De arbeidsarts acht je definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk, maar vindt je wel in staat om bij je werkgever aangepast of ander werk uit te voeren.
  De arbeidsarts legt hiervoor de modaliteiten voor aangepast werk/aanpassingen aan de werkpost vast.
  Zie ook: het re-integratieplan.

 4. Beslissing D: De arbeidsarts acht je definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk én ook ongeschikt voor aangepast of ander werk bij je werkgever.
  Zodra  deze beslissing definitief is (als je niet in beroep gaat) eindigt daarmee de re-integratieprocedure zonder succes. 
  Het re-integratietraject binnen de onderneming wordt dan stopgezet. Op dat moment kan je adviserend arts van de mutualiteit je uitnodigen om zelf een re-integratietraject op te starten voor een andere job. Hierbij kan er dan ondersteuning geboden worden door VDAB, Actiris, het VAPH, …  

 5. Beslissing E: De arbeidsarts acht het niet mogelijk om een re-integratieproject op te starten omwille van medische redenen.
  Bijvoorbeeld omdat je nog aan het revalideren bent. Deze beslissing wordt na 2 maand opnieuw geëvalueerd. 

Procedure na beslissing arbeidsarts

De arbeidsarts moet jou en je werkgever informeren over zijn beslissing. 
 • Dit moet gebeuren 40 dagen na de start van de procedure, via een formulier en een kopie in je gezondheidsdossier. 
 • Daarnaast moet de arbeidsarts ook je adviserend arts verwittigen als hij geen mogelijkheid ziet tot aangepast werk. 
 • Als je niet akkoord bent, kan je in beroep gaan bij beslissing 3 en 4 (definitieve ongeschiktheid voor het werk dat je voordien deed).
  Zie ook 'definitief arbeidsongeschikt'